دوشنبه, 01 مهر 1392 16:30

امور خیریه و عام المنفعه

امور خیریه و عام المنفعه

الف: نیکوکاری در آموزه های قرآنی

عوامل نيكوكاري و احسان

    بي گمان احسان و نيكوكاري ويژه انسان هايي است كه در مسير هدايت قرار  گرفته و كمال را از خداوند مي جويند. دوري از خصلت هاي ناپسند موجب مي شود  تا دست كمك و ياري ديگراني كه به سوي ايشان دراز شده را بفشارند و به آنان  ياري و مدد رسانند. از نعمت هاي به دست آمده و خداداد در راه خدا انفاق  كنند و از هر توان و نيرويي كه خداوند به ايشان داده، در راستاي تكامل فردي  و اجتماعي بهره گيرند. از اين رو مي كوشند تا نيازهاي فردي و اجتماعي و  نيز روحي و مادي ديگران را به هر طريق ممكن برطرف سازند.كمك و تعاون به  عنوان اصول اصلي نيكوكاري همراه با بخشندگي عاملي مي شود تا همگرايي  اجتماعي در ايشان با نوع دوستي تقويت شود.

ريشه و منشأ نيكوكاري را بايد در ايمان حقيقي افراد دانست؛ زيرا تنها  مؤمنان با پذيرش خالقيت و ربوبيت الهي و نيز باور به روز رستاخيز و مسئله  پاداش و كيفر در آخرت است كه به احسان روي مي آورند و به عنوان بنده خاص  الهي در خدمت به ديگران مي كوشند و از هيچ كوشش و تلاشي براي رفع و دفع  نيازهاي متنوع ديگران دست نمي شويند.
آيات بسياري از قرآن، ايمان و عبوديت از انسان را به عنوان عوامل اصلي  نيكوكاري و احسان انسان برشمرده است كه مي توان به آيات 83و 85 سوره مائده و  آيات 80 تا 122 سوره صافات اشاره كرد؛ زيرا بندگي خدا به معناي آن است كه  ديگران هم چون آفريده هاي الهي از كرامت و شرافت آفرينش الهي برخوردار مي  باشند و مؤمن به عنوان وظيفه شرعي و اخلاقي بر خود فرض مي بيند تا به ديگر  آفريده هاي الهي نيكي كند تا شرايط مناسبي براي دست يابي به هدايت الهي و  رشد و تكامل فراهم آيد و ديگران نيز بتوانند در مسير تكامل قرارگيرند و به  سعادت دست يابند.

مصاديق نيكوكاران

    نيكي و نيكوكاري در اشكال مختلف و متنوعي ظهور و بروز مي كند. قرآن در  سه دسته ارتباط خدا با انسان، انسان با خدا و انسان با انسان ديگر، مصاديق  زيادي را براي نيكوكار بيان مي كند. از اين رو مي بينيم از كمك و انفاق  مادي گرفته تا دستگيري و هدايت گمراهان همه از مصاديق نيكوكاري است. از  سويي هم به برخي از مصاديق سه گانه اشاره مي كند و هم به مصاديق عيني و  كساني كه از عنوان محسن و نيكوكاران بهره مند شده اند و خداوند آنان را به  اين نام ستوده است.

در يك تحليل مي توان در حوزه انجام دادن كارهاي نيك و شايسته به ديگران  ياد كرد. در اين موارد در ارتباط با امور اجتماعي و تقويت همگرايي افزون  بر وظايف شرعي و تكاليف قانوني كه در حوزه عدالت به يك معنا قرار مي گيرند،  از نوعي توجه ويژه و اهتمام خاص به برخي از اعضا و طبقات اجتماعي ياد مي  كند و خواهان اهتمام به اين دسته مي شود. از اين رو از باب فضيلت اجتماعي  از احسان به والدين (احقاف آيه 15 و بقره آيه 83 و چندين آيه ديگر)، احسان  به همسايگان (نساء آيه 36)، احسان به همسر (همان آيه 128 و بقره آيه 229)،  احسان به دوستان و هم نشينان (نساء آيه 36) و احسان به گروه هاي اجتماعي  ديگري چون يتيمان (بقره آيه 83 و نساء آيه 36) و احسان به مسكينان و  ناتوانان (بقره آيه 83) ياد كرد.

براي بيان سرمشق ها و نمونه هاي عيني به مصاديق نيكوكاران اشاره كرده و  از شماري از پيامبران به عنوان نمونه هاي عيني از محسنان و نيكوكاران چون  ابراهيم و اسحاق(ع)(انعام آيات 83 و 84) و مانند ايشان ياد مي كند.

هم چنين بر 35 مورد به عنوان مصاديق احسان ياد كرده و از مومنان خواسته  كه به اين موارد اهتمام ويژه اي داشته باشند. هريك از اين موارد را مي  توان در يكي از سه گانه هاي معنايي و مفهومي احسان دسته بندي كرد. به اين  معنا كه برخي از موارد ياد شده از مصاديق ارتباط خدا با انسان و برخي ديگر  از موارد ارتباط انسان با خدا و برخي ديگر از مصاديق ارتباط انسان با انسان  مي باشند.

به عنوان نمونه قرآن براي نيكي خدا به بندگانش، افزون بر دنيا و در  زمينه هاي نيازهاي رواني و مادي، در آخرت نيز مواردي را به عنوان احسان  بيان داشته است. حضرت يوسف(ع) رهايي از زندان، آمدن از باديه به شهر، رهايي  از خشك سالي و جدايي را از احسان خدا در حق خود به عنوان بنده خدا بر مي  شمارد. (يوسف آيه 100)

از اين روشن تر، قرآن احسان به صورت نيكوكاري در شكل كامل آن را از  صفات خود نسبت به بندگان دانسته و آفرينش نيكوي آفريده ها را از مصاديق  احسان به عنوان صفت فعل الهي بر شمرده است. (سجده آيه 7 و نيز تين آيه 4 و  مومنون آيه 14) البته در يك مورد اين عمل به انسان نيز نسبت داده مي شود و  آن نيز مرتبط به ايمان و عمل صالح است و مي فرمايد: ان الذين آمنوا و عملوا  الصالحات انا لانضيع اجر من احسن عملا؛ كساني كه ايمان آورده و عمل صالح  انجام دادند ما اجر و پاداش كساني كه عمل نيكو انجام دادند تباه نمي  سازيم.(كهف آيه 30)

سبب ناتواني انسان براي انجام شايسته و كامل كاري نيك از آن روست كه  انسان به جهت فقدان احاطه علمي و آگاهي به جوانب و پيامدهاي دنيايي و اخروي  رفتار و عمل، نمي توان بدون هدايت الهي، نيك و بد آن را تشخيص دهد و آن را  در بهترين و كامل ترين شكلش انجام دهد. (هود آيه 7 و فصلت آيه 33)

در حوزه ارتباط با ديگران، سفارش به رفتار نيك با همسر به ويژه زنان  (بقره آيه 229) و چشم پوشي از برخي حقوق براي رفع اختلاف در زندگي زناشويي و  حفظ آن (نساء .آيه 128) و تلطيف روابط اجتماعي و كاهش تنش ها با احسان و  فروبردن خشم (آل عمران آيات 133 و 134)، عفو و گذشت از لغزش هاي مردم (همان  و نيز مائده آيه 13)، پاسخ به درخواست و پرسشهاي متفاوت و متنوع مردم  (يوسف آيه 36) و تامين زندگي محرومان و قراردادن حقي در اموال خود براي  ايشان (ذاريات آيه 16 و 19) مانند آن از مصاديق و مواردي است كه از مردم  خواسته شده بدان عمل كنند و يا از عمل و رفتارهايي از اين دست ستايش شده  است.

در حوزه ارتباط انسان به خدا مي توان به امور عبادي اصل ايمان به خدا و  قرآن و پيامبران (مائده آيات 83 تا 85) و دوستي و مودت اهل بيت (شورا آيه  23)، ايمان به آخرت (لقمان آيه 3 و 4) و عمل و اهتمام به ديگر واجبات ديني  به ويژه انفاق (آل عمران آيه 134) زكات (لقمان آيه 3 و 4) تقواي الهي (زمر  آيه 33 و 34) جهاد در راه خدا (توبه آيه 120) رعايت حال افراد پير (يوسف  آيه 78)، عمل به وظايف و واجبات الهي و امتثال امر (صافات آيه 102 و 105) و  ترك محرمات و فحشا و گناهان كبيره (نجم آيات 31 و 32) و دوري از فساد و  تباهي (اعراف آيه 56) و مانند آن اشاره كرد.

موانع احسان

    در آيات قرآن برخي از مسايل به عنوان موانع احسان مطرح شده است تا  مردمان با شناخت و دوري از آن بتوانند به عنوان و مقام محسن و نيكوكار دست  يابند.

از جمله موانع اي كه در آموزه هاي قرآني بر آن تاكيد شده است مي توان به تفاخر (نساء آيه 36) و تكبر (همان) ياد كرد.
به نظر مي رسد كه تفاخر به معناي فخر فروشي به ديگران و نيز تكبر از اموري  است كه موجب مي شود تا شخص خود را از ديگري جدا و برتر دانسته و حاضر به  همراهي با ديگران نشود و از اين رو گرفتار نوعي واگرايي اجتماعي شده و از  اجتماع دور و از همزيستي با مردم و همكاري و مساعدت و مضاعدت ديگران دست مي  شويد.

در نگرش اسلام و قرآن، تكبر و تفاخر به عنوان مهم ترين عوامل واگرايي  اجتماعي مورد توجه و نظر بوده است و از مردمان خواسته شده است تا از اين  خصلت رهايي يابند. خصلت و ويژگي اي كه موجب شد تا ابليس از درگاه ايزد منان  رانده شود و بسياري از انسان ها از راه هدايت دور و دچار گمراهي شوند.

قرآن به جاي تكبر و تفاخر از مردمان مي خواهد تا منش تواضع را به عنوان  بستري مناسب براي رشد خصلت نيكوكاري و همگرايي اجتماعي در پيش گيرند.  (مائده آيه 83 و 85) و با پرداخت كالاو هديه مناسب (بقره آيه 236) همگرايي  را در ميان خود تقويت كنند.

 

از جمله پاداش هاي  نيكوكاري درآموزه هاي قرآني


برخورداري از همسران خوب (احزاب آيه28و 29)

آبرومندي در  قيامت (يونس آيه26)

امتنان و منت الهي (يوسف آيه90)

امداد و ياري خاص خدا  و پيروزي ونصرت بر دشمنان (صافات آيات 114و 116و 121)

بقاي نسل بر روي زمين (صافات  آيات75و 77و 80)

بهشت و بهره مندي از نعمت هاي مادي و معنوي آن (مرسلات  آيات 41و44)

تحيت الهي (صافات آيات 75و 131)

حكمت و دانش خاص و نظر درست و صائب  (يوسف آيه22و قصص آيه14)

برخورداري از دانش و كتاب الهي (صافات آيات114و  117و121)

برخورداري از منزلت اجتماعي و قدرت سياسي (يوسف آيه56)

برخورداري از  منصب داوري (يوسف آيه22)

موفقيت در آزمون الهي و توفيق او (صافات آيه105و  106)

برخورداري از نام نيك (صافات آيات 75و 78و 80)

رهايي از اندوه و غم بزرگ و... اشاره كرد.

 

ادامه دارد...

 

 

 

مشاهده 2574 مرتبه آخرین بروز رسانی دوشنبه, 16 تیر 1393 10:52
برای ارسال نظر ثبت نام نمایید