چشم انداز

طراحی، تدوین، راه‌اندازی و پشتیبانی سیستم جامع مدیریت آموزشی مدارس فنی‌وحرفه‌ای در کلیه‌ی مقاطع تحصیلی با هدف ارتقا و توسعه فرهنگ صنعتی در کشور.


چاپ   ایمیل