حضور مدیر عامل و مسوول روابط عمومی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور

در موسسه میزبان جناب آقای جعفری مدیرعامل و جناب آقای ارجمندی روابط عمومی جامعه خیرین مدرسه ساز کشور بودیم

در خصوص ایجاد کارگروه مدرسه داری در جامعه خیرین و اهمیت آنکه خیرین به سمت مدرسه داری هدایت شوند، به تفصیل گفتگو شد

به امید آنکه با پوشش خلأ های مدرسه داری و مدرسه سازی، شاهد حضور روز افزون خیرین در این حوزه باشیم


چاپ   ایمیل