بازدید مسوولان آموزش پرورش استان هرمزگان - مدرسه مبین خلیج فارس

سه شنبه 22 مهر ماه بازدیدمدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان جناب آقای دکتر دادی زاده وهیئت همراه وآقای دکترحیدری ریاست اداره آموزش و پرورش جزیره کیش ازمجتمع مبین خلیج فارس و آزمایشگاه کشت و بافت مدرسه

چاپ   ایمیل