برگزاری جلسه هیات مدیره موسسه همره افق قریب

دوشنبه 21 مهر ماه، دفتر مطهری میزبان هیات مدیره محترم موسسه همره افق قریب بود برگزاری جلسات منظم و استفاده از نظرات صاحب نظران، تشکیل کارگروه های مختلف و نظم در آن باعث ارتقا و پیشرفت یک مجموعه خواهد بود امیدواریم به زودی شاهد نهادینه شدن فرهنگ، ساخت و توسعه هنرستان های فنی حرفه ای در سراسر کشور باشیم

چاپ   ایمیل