دوشنبه, 07 بهمن 1392

اول دبیرستان

منتشر شده در دبیرستان دوره دوم

طرح درس ریاضیات اول دبيرستان- سال‌تحصیلی 92-1391

 

ردیف شرح کد مدرک مولف مدرسه شهرستان طرح درس بانک سوال پاورپوینت شماره بازنگری
1 مهر TM3791dRE1001 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
2 آبان TM3791dRE1002 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
3 آذر TM3791dRE1003 عبدالجبار بهرامي كتاب مبين قزوین ندارد ندارد -
4 دي TM3791dRE1004 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
5 بهمن TM3791dRE1005 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
6 اسفند TM3791dRE1006 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
7 فروردين TM3791dRE1007 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
8 ارديبهشت TM3791dRE1008 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
9 روزانه TD3791dRE1001 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
10 روزانه TD3791dRE1002 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
11 روزانه TD3791dRE1003 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
12 روزانه TD3791dRE1004 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
13 روزانه TD3791dRE1005 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
14 روزانه TD3791dRE1006 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
15 روزانه TD3791dRE1007 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
16 روزانه TD3791dRE1008 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
17 روزانه TD3791dRE1009 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
18 روزانه TD3791dRE1010 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
19 روزانه TD3791dRE1011 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
20 روزانه TD3791dRE1012 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
21 روزانه TD3791dRE1013 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
22 روزانه TD3791dRE1014 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
23 روزانه TD3791dRE1015 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
24 روزانه TD3791dRE1016 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
25 روزانه TD3791dRE1017 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
26 روزانه TD3791dRE1018 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
27 روزانه TD3791dRE1019 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
28 روزانه TD3791dRE1020 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
29 روزانه TD3791dRE1021 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
30 روزانه TD3791dRE1022 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
31 روزانه TD3791dRE1023 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
32 روزانه TD3791dRE1024 عبدالجبار بهرامي كتاب مبین قزوین ندارد ندارد -

 


مشاهده 208843 مرتبه آخرین بروز رسانی سه شنبه, 11 شهریور 1393

ارسال نظر


لطفاً تصویر زیر را تکمیل کنیدJoomla CAPTCHA

ورود کاربران