چهارشنبه, 09 بهمن 1392

دوم راهنمایی

منتشر شده در دبیرستان دوره اول

تاریخ

 

ردیف شرح کد مدرک مولف مدرسه شهرستان طرح درس بانک سوال پاورپوینت شماره بازنگری
1 سالانه TY3691rTA2001 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
2 مهر TM3691rTA2001 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
3 آبان TM3691rTA2002 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
4 آذر TM3691rTA2003 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
5 دي TM3691rTA2004 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
6 بهمن TM3691rTA2005 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
7 اسفند TM3691rTA2006 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
8 فروردین TM3691rTA2007 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
9 ارديبهشت TM3691rTA2008 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
10 روزانه TD3691rTA2001 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
11 روزانه TD3691rTA2002 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
12 روزانه TD3691rTA2003 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
13 روزانه TD3691rTA2004 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
14 روزانه TD3691rTA2005 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
15 روزانه TD3691rTA2006 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
16 روزانه TD3691rTA2007 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
17 روزانه TD3691rTA2008 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
18 روزانه TD3691rTA2009 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
19 روزانه TD3691rTA2010 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
20 روزانه TD3691rTA2011 حميد رضا بيگي نور مبین قزوین ندارد ندارد -
21 سالانه TM3491rTA2001 رفعت حاج قاسم امام مبین قزوین ندارد ندارد -
22 مهر TM3491rTA2001 رفعت حاج قاسم امام مبین قزوین ندارد ندارد -
23 آبان TM3491rTA2002 رفعت حاج قاسم امام مبین قزوین ندارد ندارد -
24 آذر TM3491rTA2003 رفعت حاج قاسم امام مبین قزوین ندارد ندارد -
25 دي TM3491rTA2004 رفعت حاج قاسم امام مبین قزوین ندارد ندارد -
26 بهمن TM3491rTA2005 رفعت حاج قاسم امام مبین قزوین ندارد ندارد -
27 اسفند TM3491rTA2006 رفعت حاج قاسم امام مبین قزوین ندارد ندارد -
28 فروردین TM3491rTA2007 رفعت حاج قاسم امام مبین قزوین ندارد ندارد -
29 روزانه TD3491rTA2001 رفعت حاج قاسم امام مبین قزوین ندارد ندارد -

 


مشاهده 486595 مرتبه آخرین بروز رسانی یکشنبه, 15 تیر 1393

ارسال نظر


لطفاً تصویر زیر را تکمیل کنیدJoomla CAPTCHA

ورود کاربران