چهارشنبه, 09 بهمن 1392

دوم راهنمایی

منتشر شده در دبیرستان دوره اول

علوم تجربی

 

ردیف شرح کد مدرک مولف مدرسه شهرستان طرح درس بانک سوال پاورپوینت شماره بازنگری
1 سالانه TY3691rOL2001 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
2 مهر TM3691rOL2001 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
3 آبان TM3691rOL2002 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
4 آذر TM3691rOL2003 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
5 دي TM3691rOL2004 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
6 بهمن TM3691rOL2005 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
7 اسفند TM3691rOL2006 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
8 فروردین TM3691rOL2007 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
9 ارديبهشت TM3691rOL2008 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
10 روزانه TD3691rOL2001 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
11 روزانه TD3691rOL2002 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
12 روزانه TD3691rOL2003 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
13 روزانه TD3691rOL2004 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
14 روزانه TD3691rOL2005 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
15 روزانه TD3691rOL2006 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
16 روزانه TD3691rOL2007 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
17 روزانه TD3691rOL2008 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
18 روزانه TD3691rOL2009 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
19 روزانه TD3691rOL2010 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
20 روزانه TD3691rOL2011 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
21 روزانه TD3691rOL2012 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
22 روزانه TD3691rOL2013 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
23 روزانه TD3691rOL2014 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
24 روزانه TD3691rOL2015 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
25 روزانه TD3691rOL2016 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
26 روزانه TD3691rOL2017 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
27 روزانه TD3691rOL2018 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
28 روزانه TD3691rOL2019 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
29 روزانه TD3691rOL2020 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
30 روزانه TD3691rOL2021 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
31 روزانه TD3691rOL2022 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
32 روزانه TD3691rOL2023 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
33 روزانه TD3691rOL2024 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
34 روزانه TD3691rOL2025 قاسم خداورديان نور مبین قزوین ندارد ندارد -
35 سالانه TY3591rOL2001 حسين رحماني مبين تاكستان ندارد ندارد -
36 مهر TM3591rOL2001 حسين رحماني مبين تاكستان ندارد ندارد -
37 آبان TM3591rOL2002 حسين رحماني مبين تاكستان ندارد ندارد -
38 آذر TM3591rOL2003 حسين رحماني مبين تاكستان ندارد ندارد -
39 دي TM3591rOL2004 حسين رحماني مبين تاكستان ندارد ندارد -
40 بهمن TM3591rOL2005 حسين رحماني مبين تاكستان ندارد ندارد -
41 اسفند TM3591rOL2006 حسين رحماني مبين تاكستان ندارد ندارد -
42 فروردین TM3591rOL2007 حسين رحماني مبين تاكستان ندارد ندارد -
43 اردیبهشت TM3591rOL2008 حسين رحماني مبين تاكستان ندارد ندارد -
44 سالانه TY3491rOL2001 خديجه دائمي امام مبین قزوین ندارد ندارد -
45 روزانه TD3491rOL2001 خديجه دائمي امام مبین قزوین ندارد ندارد -

 


مشاهده 509276 مرتبه آخرین بروز رسانی یکشنبه, 15 تیر 1393

ارسال نظر


لطفاً تصویر زیر را تکمیل کنیدJoomla CAPTCHA

ورود کاربران