سه شنبه, 23 ارديبهشت 1393

پایه دوم فنی و حرفه ای نقشه کشی معماری

منتشر شده در دوم

زبان فارسی 2

ردیف شرح کد مدرک مولف مدرسه شهرستان طرح درس بانک سوال پاورپوینت شماره بازنگری
1 سالانه TY3791hZF2001 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
2 مهر TM3791hZF2001 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
3 آبان TM3791hZF2002 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
4 آذر TM3791hZF2003 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
5 دي TM3791hZF2004 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
6 بهمن TM3791hZF2005 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
7 اسفند TM3791hZF2006 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
8 فروردين TM3791hZF2007 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
9 ارديبهشت TM3791hZF2008 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
10 روزانه TD3791hZF2001 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
11 روزانه TD3791hZF2002 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
12 روزانه TD3791hZF2003 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
13 روزانه TD3791hZF2004 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
14 روزانه TD3791hZF2005 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
15 روزانه TD3791hZF2006 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
16 روزانه TD3791hZF2007 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
17 روزانه TD3791hZF2008 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
18 روزانه TD3791hZF2009 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
19 روزانه TD3791hZF2010 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
20 روزانه TD3791hZF2011 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
21 روزانه TD3791hZF2012 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
22 روزانه TD3791hZF2013 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
23 روزانه TD3791hZF2014 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
24 روزانه TD3791hZF2015 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
25 روزانه TD3791hZF2016 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
26 روزانه TD3791hZF2017 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
27 روزانه TD3791hZF2018 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
28 روزانه TD3791hZF2019 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
29 روزانه TD3791hZF2020 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
30 روزانه TD3791hZF2021 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
31 روزانه TD3791hZF2022 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
32 روزانه TD3791hZF2023 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
33 روزانه TD3791hZF2024 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
34 روزانه TD3791hZF2025 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
35 روزانه TD3791hZF2026 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -
36 روزانه TD3791hZF2027 ستايش نيا كتاب مبين قزوين ندارد ندارد -

زبان فارسی دوم  هنرستان - سال تحصیلی 93- 1392

  

ردیف شرح کد مدرک مؤلف مدرسه شهرستان طرح درس بانک سئوال پاورپوینت شماره بازنگری
1 مهر TM3792ZF11001 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
2 آبان TM3792ZF11002 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
3 آذر TM3792ZF11003 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
4 دی TM3792ZF11004 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
5 بهمن TM3792ZF11005 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
6 اسفند TM3792ZF11006 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
7 فروردین TM3792ZF11007 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
8 اردیبهشت TM3792ZF11008 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
9 روزانه TD3792ZF11001 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
10 روزانه TD3792ZF11002 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
11 روزانه TD3792ZF11003 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
12 روزانه TD3792ZF11004 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
13 سالانه TY3792ZF11001 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -

 

ردیف شرح کد مدرک مؤلف مدرسه شهرستان طرح درس بانک سئوال پاورپوینت شماره بازنگری
1 روزانه TD3792ZF11005 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
2 روزانه TD3792ZF11006 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
3 روزانه TD3792ZF11007 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
4 روزانه TD3792ZF11008 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
5 روزانه TD3792ZF11009 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
6 روزانه TD3792ZF11010 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
7 روزانه TD3792ZF11011 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
8 روزانه TD3792ZF11012 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
9 روزانه TD3792ZF11013 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
10 روزانه TD3792ZF11014 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
11 روزانه TD3792ZF11015 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
12 روزانه TD3792ZF11016 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
13 روزانه TD3792ZF11017 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -
14 روزانه TD3792ZF11018 عباسعلی هنرستان کتاب مبین قزوین ندارد ندارد -

 


مشاهده 422276 مرتبه آخرین بروز رسانی سه شنبه, 11 شهریور 1393

ارسال نظر


لطفاً تصویر زیر را تکمیل کنیدJoomla CAPTCHA

ورود کاربران